fbpx
Go to Research and Resources library

Komisyon fanm pou refijye: Fèy Enfòmasyon Sou Refijye Yo (Fact Sheet, Creole)

Published

KISA KOMISYON FANM POUR REFIJYE A YE?

Yo kreye Komisyon fanm pou refijye a an 1989. Nou travay pou lwa, politik ak pwogram ki asire sekirite pou fanm, timoun ak jèn refijye yo, pou yo gen tout sèvis ak resous yo bezwen pou yo kapab rete an sante e atenn objèktif yo kapab atenn, pou yo patisipe nan pran desizyon ki pral afekte lavi yo, epi pou yo kapab fè travay pledwaye ak militan pou kont yo.
Gen prèske 42 milyon refijye e deplase entèn nan lemonnantye. Pou chak senk moun ki nan sitiyasyon sa a, kat ladan yo se fanm, timoun
oubyen jèn. An mwayenn, sitiyasyon refijye yo konn dire 17 an.