fbpx
Go to Research and Resources library

Luoi Diar Lacyin: Yic Athor Lacyin (Fact Sheet, Dinka)

Published

YENGO KENE YIC LUOI DIAR LACYIN?

Luoi Diar Lacyin ayok qon 1989. Ok alui ke ganuun, weet, ku luoi ku bi diar miith ku jol ya koc kor col ye gup pial; ku bi nang kuony ku kuat ke ye kek wic cit yi pialguop ku yok ka piirden pieth; ku bi nang wet ye ka tak tenong piirden ye kek rel thin; ku ye ka rot pioc ku lui ka rot aya ee kam ken.
Ku neng koc juec apei lacyin million 40 ku jal ya koc cit kek ciec wei beeikenic pinynhom. Nguan kam kang ka kadhiec yicaa diar, miith ku jol ya koc kor. Metic den, ke luoi lacyin arel ruon 17.