fbpx
Go to Research and Resources library
Inclusive Community Preparedness Sexual and Reproductive Health in Nepal Nepali Cover Image
One-pagers, Technical Resources

नेपालमा समावेशी सामुदायिक तयारी

Published

View in English

यस पररयोजनामा नेपाल पररवार तनयोजनसङ्घ,नेपालअपाङ्गिामतिलासिंघ,ज्येष्ठ नागररक िेरचार समाज र मतिला शरणाथीआयोगले तवपदपूवतियारीकालातग उनीिरुका यौन िथा प्रजनन स्वास््य सेवाका आवश्यकिा र प्राथतमकिाकाबारेमा थप जान्न ज्येष्ठ नागररक रअपाङ्गिाभएकाव्यतििरुसङ्घकोसाझेदारीमासिभातगिामूलकअनुसन्धानकायतगरेकोछ।अनुसन्धानमाप्रश्निरुसमावेशछन्।

Asia Nepal Older Persons People with Disabilities Disability Sexual and Reproductive Health and Rights One-pagers Technical Resources