Reports on Sexual & Reproductive Health

Photo By: The IRC/Gerald Martone

Haiti Reproductive Health Report Creole

Pake sèvis inisyal minimòm nan (Minimum Initial Service Package – MISP) pou lasante repwodiksyon an (reproductive healthcare – RH) se yon seri aktivite kowòdone ki gen priyorite yo dwe aplike chak lè yon sitiyasyon ijans kòmanse. Objektif li se evite e reyaji fas ak vyolans seksyèl la, anpeche transmisyon VIH la, evite twòp mòtalite ak mòbidite pou manman ki akouche e ti bebe ki fèk fèt, e planifye sèvis sèvis RH ki konple. MISP a se yon nòm entènasyonal pou swen yo, jan yo endike sa nan Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response ki soti nan SPHERE, e nan Health Cluster Guide ki soti nan Komite pèmanan entè-ajans

  • Modified: Monday, July 13, 2015
  • Published: